Spoutana czech casting denisa

spoutana czech casting denisa

Otevřený úřad - Praha 11     1. Rekonstrukce probíhá v budově, která dosud sloužila jako ubytovna a v ní také vzniknou byty pro obyvatele Jižního Města. Jan Meixner zástupce starosty MČ Praha Trojmezí Gabriela Ga     Chtěla bych nahlásit hromadu spálených kostí v sadu Trojmezí, kde stanuje plno bezdomovců. Jsou to asi ukradení psi, které mají k obědu, ale je to strašné. Mužete tuto smutnou situaci vyřešit? Bezdomovce vyhnat, nebo tam udělat hezký park, aby tam bezdomovci nebyli? Nepište mi prosím že se mám odkázat někam jinam nebo že to je záležitost HMP.

Otevřený úřad - Praha 11     Pověřenou osobou je pan Daniel Bernard, tel.: Hřiště Bohúňova Petra Petrová     Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má hřiště u ulic Jažlovická a Bohúňova nějakého správce. Již druhý víkend sem musela přijet policie, protože to, co se tady děje každý víkend a ve všední dny večer opravdu nemá obdoby.

To hřiště nám byl, jak se říká, čert dlužnej!!! O víkendech bordel, schází se tu mládež, co nesportuje, ale jen vysedává na betonových schodech u hřiště, chlastá, kouří a řve, včera se vozili v nákupním vozíku z nedalekého obchodu Penny.

Nebo naopak parta chlapů v brzkých ranních hodinách v neděli hrají fotbalový turnaj, jejich řev se krásně rozléhá mezi domy a bujará oslava po zápase taky.

Jsou lidé, kteří pracují na nočních a přes den se potřebují vyspat, nebo si alespoň o víkendu chtějí užít trochu klidu po namáhavé práci. Přeji Vám krásný den. Petr Havel     Dobrý den, OŽP zaznamenal zvýšený počet stížností na uvedené sportovní hřiště v souvislosti s výskytem skupiny mládeže, která opakovaně porušuje noční klid a neužívá sportoviště k jeho účelům.

MČ Praha 11 požádá v této záležitosti Městkou polici o spolupráci, a to zejména o zvýšení počtu běžných kontrol okrskových strážníků a případně o nekompromisní represivní opatření při porušování návštěvního řádu a právních předpisů. Uvedené sportovní hřiště je určeno přednostně pro sport nikoliv pro posedávání a konzumaci alkoholu či omamných látek. Křik při hře nelze bohužel nijak postihnout či omezit, proto je hřiště koncipováno v souladu s požadavky a vyjádřením městské hygienické stanice tak, aby protihlukové stěny pohlcovaly a případně odrážely zvuk směrem od obytné zástavby.

OŽP děkuje za spolupráci a doufá, že se popsaná situace natolik zlepší, že bude sportoviště ku prospěchu zejména občanům přilehlých domů či jejich dětem. Výstavba ze dne Jmenovitě by mne zajímalo kdo povolil vjezd těžkotonážním nákl. Tato technika tam nerušeně najíždí od Dále na koho se mám obrátit s náhradou škod, které tímto incidentem byly a budou způsobeny.

Dobrý den, v době, kdy se byl na místě pracovník odboru výstavby Hekrova, která byla umístěna stavebním úřadem. Jedná se o novou trafostanice, která bude mít max. Tato trafostanice musela být na místo přivezena a složena jeřábem. Na stávající kabely VN budou naspojkovány nové kabely VN, které budou vedeny do nové trafostanice. S přátelským pozdravem Ing. Prosím o informaci, kde a kdy je možno získat zvýhodněné lístky do bazénu pro důchodce nad 65 let.

Dobrý den, zlevněné plavenky za 11,- Kč pro seniory od 65 let se prodávají každou středu v Křejpského ul. S pozdravem Jana Holubová. Markušova Dana Plišková     SPZ má v depositu. Takové vozidlo by nemělo stát na místní komunikaci a to zejména před služebnou Městské policie a na komunikaci, kde je obtížné parkování. Dle mého názoru je tam odstaveno skoro rok. Martin Janda, výkon působnosti silničního správního úřadu     OSM se již tímto podnětem v červenci letošního roku zabýval a od Správy služeb hl.

Prahy, která má v kompetenci řešení nepojízdných vozidel na celém území HMP, obdržel následující vyjádření: Oprava chodníku Olga Mračková     Dobrý den, bylo by možné opravit stále zvětšující se díru v chodníku vedoucího od ulice Dědinova k ZŠ Pošepného? Mimochodem už je tam minimálně 20 let. Jelikož předmětný chodník se nachází na pozemku hl.

Nová jáma Jar Šalanská     Dobrý den, ráda bych věděla kdo a proč znovu rozkopal sotva zarostlý trávník v Ledvinově ulici před kostelem. Celé léto tam bylo staveniště s obrovskou dírou a opravovalo se prý vodovodní vedení. Sotva trávník po úpravě obrostl docela rekordně rychle , hned tam stálo další rypadlo a udělalo tam novou díru, která je tam doteď. Může mi to někdo vysvětlit? Dobrý den, k zaslanému dotazu OŽP sděluje, že na Vámi uvedeném místě probíhala od OŽP provedl dne Dotčená plocha musí být samozřejmě uvedena do původního stavu, tzn.

Splnění této povinnosti OŽP prověří v nejbližší době při některé z dalších kontrol v předmětné lokalitě. Reakce na odpověď p. Jana Kábrta Alexander Kuzmin     Dobrý den, chtěl reagovat na tuto odpověď na svůj dotaz o chybějící městské infrastruktuře: Jednáte jako političtí farmáři, kteří státní parlament pokládají za svoji plantáž, ač cítí, že taková država se udrží jenom nejsilnějšími prostředky.

Podle ústavy měl býti lid politickým suverénem v republice. Váš pětičlenný koaliční syndikát lidu tuto politickou suverenitu zabavil a uloupil, a káže nyní oloupenému - a to je zajímavé - o dobrých mravech a o spasitelné kázni republiky.

Co zde nyní jako uchvatitelé moci chcete provésti, je defenestrace ústavy, to je pravý vyhazov demokracie z celé republiky. My víme, že ta vaše demokracie je již jenom pia fraus, že je to jenom zbožná lež, které vy sami nevěříte, i když o ní stále sami hlásáte a křičíte.

Marně se namáháte touto zbožnou lží zastříti opravdovou diktaturu kapitalismu, opravdovou diktaturu hltavé buržoasie. Marná je všechna vaše námaha, zanechte bláhové naděje, že prostředky násilnými otočíte kolo dějin vývoje nazpátek, že zazdíte bránu do budoucího lepšího světa a že zastavíte tak všechno sociální úsilí dělnické třídy. Starý kapitalistický systém, o jehož rekonstrukci se tak horlivě staráte, propadl již neodvolatelně svému osudu.

Je to stroj, který zrezavěl, a který patří dnes už jen do starého železa, stroj rozhlodaný nadobro zubem času. Vy jej do správného chodu neuvedete, kdybyste jej mazali i krví proletářskou. Ke starému kapitalistickému režimu není již dnes návratu, i když ten návrat budete vynucovati i persekuční knutou. Reorganisace světového hospodářství na podkladě soukromokapitalistickém je nemožna.

To není soud náš. To je neodvolatelný ortel dějin. Nezaměstnanost, bída, drahota a zoufalství rostou závratným tempem ve všech dílech světa a vy je nesmažete ani nejvlastenečtějšími floskulemi. Kapitalismus je tak zdegenerovaný, jeho marasmus je tak strašlivý, že nemůže proletariátu zajistiti ani život antického otroka.

Kapitalistický řád je dnes suchým stromem, který žádného ovoce, žádného chleba pro své otroky již nenese a také neponese.

Ten suchý strom se nezazelená, nerozkvete, nevydá plodů, ani kdybyste jej zalili celým mořem proletářské krve. Vy máte v rukou státní moc, krve dělnické máte vy na svědomí dosti Zatím tekla jen krev Rašínova!

Vy zde neoperujte žádnými výkřiky. Bubníka , aby zachoval klid. Žádám znovu o klid. Vy máte v rukou státní moc; vy tedy můžete dáti spoutati hladové lidi, ale co je vám to platno, když nedovede spoutati hlad. Můžete zastaviti nepohodlný dělnický tisk, ale co vám to prospěje, když nedovedete zastaviti rozklad světového kapitalistického hospodářství, se kterým je nerozlučně spjata vaše dočasná nadvláda.

Můžete mobilisovati žalářníky a policisty, ale jaký prospěch vám z toho vyplyne, když nemůžete provésti mobilisaci naší ochromené výroby, obchodní a hospodářské nemohoucnosti. Vy můžete odstraniti poroty, ale porotní soud dějin, pánové, neodstraníte. Zaslepení nenávistí proti vítězným ideám komunismu, pášete to, co jste dříve sami odsuzovali a proklínali. Octli jste se na scestí, které vede do propasti.

Bloudíte v temnotách, ze kterých není návratu, v temnotách, které budou věčnou hanbou českého jména, toho jména, jež bylo poctivé a slavné i tenkráte, když mokvalo krví kacířskou a když bylo provázeno kletbou usurpátorů světských i církevních.

Vy dnes oživujete nové dragonády, nové křižácké výpravy, nové slidičství proti nepohodlným myšlenkám a nové znásilňování práv a svobod lidských. Proti přirozeným právům člověka stavíte svoje výminečné zákony. Chcete zachrániti svoje výsady a proto zrazujete svoji vlastní minulost, zrazujete své vlastní přísahy a sliby, zrazujete a zapíráte vše, co lidem v této zemi bývalo kdysi svato, místo abyste uskutečnili ty ideály českých bratří jdoucích poctivě za heslem "Žádný žádnému nebudiž poddán", snažíte se utužiti pouta poddanství a překonati v tomto ohledu všecky středověké vrchnosti s jejich copatými justiciáry a surovými dráby.

Pod záminkou upevnění státu snažíte se upevniti svoji nespravedlivě uchvácenou a proto také neudržitelnou třídní nadvládu. Když tak neustále horujete o tom upevňování státu, pak snad nebude na škodu, uvedu-li vám na paměť, co napsal Karel Havlíček ve "Slovanu" dne 1.

Na všech stranách pociťuje, že státní zřízení není k jeho prospěchu, nýbrž všude jen k jeho škodě a že jen tenkráte by on sám mohl ze státního zřízení užitek míti, kdyby se odhodlal s vlky výti a na útraty ostatních utištěných svůj vlastní prospěch vyhledávati. Tak se konečně musí ve veliké části občanů zroditi onen nepřirozený cit, který stát za svého nepřítele a škůdce považuje a který jest zcela protivny citu svobodného občana, jenž musí cítiti lásku a vděčnost ke svému státu, poněvadž se v něm cítí šťasten a spokojen, poněvadž vidí, že státní zřízení jsou k jeho prospěchu, a ne pak on k prospěchu státu.

Až posavad nejeví se nám stát skoro jinak než jako nucená společnost, ve které mnozí obtíže nesou proto, aby malý počet dobře a vesele mohl žíti". To platí o Rusku! Pánové, dovolte, abych mohl pokračovati, myslím, když již jste odtud vyvlékli celou řadu mých kolegů, že alespoň řečníku naší strany dovolíte v této "demokratické sněmovně" svobodu slova.

Havlíček přece nebyl "moskevským agentem", on byl velmi žhavým českým národovcem, a vy ho nazýváte brixenským mučedníkem. Ale dnes by Havlíčka v jeho osvobozené vlasti za taková bohaprázdná slova nemilosrdně zavřeli Výborně!

Vždyť ta jeho kritika státu a státního zřízení, ta jeho zmínka o "nucené společnosti", ta přiléhá jakoby ulil na ty dnešní poměry v Československé republice A v Rusku více! To je to jediné, co zde pokřikujete, pane kolego To vás pálí, poněvadž náležíte k tomu malému počtu, který tu dobře a vesele žije na útraty jiných. Uspořádejte jen lidové hlasování o tom, kolik občanů cítí se dnes v této republice opravdu svobodnými, šťastnými a spokojenými!

A kolik v Rusku? Myslím, že to není důstojné universitního profesora, aby takovým způsobem vyrušoval svého kolegu. Pane kolego, já Havlíčka znám lépe než vy. Já bych vám mohl dávati hodiny z Havlíčka. Uvidíte, jak bude zníti odpověď zdrcující většiny obyvatelstva, uvidíte, jak malá hrstka šťastných a silných jedinců vám potvrdí, že státní zřízení jsou k jejich prospěchu. Vám to ovšem není tajno, vy se proto každého lidového hlasování bojíte, vy každé volby do nekonečna odkládáte, vy se proti občanským právům v tomto státě pospícháte zabarikádovati a zabedniti výminečným zákonem, namířeným proti všem, kdož s takovou vaší státní péčí a státotvorností nechtějí býti spokojeni.

Bude to tedy zákon, který veškerý politický život ve státě učiní fraškou a který znamená zhanobení všech ideí demokratických a republikánských. Již roku byli jste s republikánskou demokracií tak daleko, že vám v časopise "Havlíček" mohl vyčísti předák Volné Myšlenky Julius Myslík - žádný komunista - toto: Pod tímto strašákem zachází se u nás čím dále tím více do praktik, které odpovídají předválečným poměrům rakouským, ale které jsou hanbou, zejména pro republiku Československou. To je doslovný citát z "Havlíčka".

Od těch dob jste ovšem ve svém zpátečnictví a despotismu ještě značně pokročili, jak dokazuje odvaha, se kterou jste vnesli do sněmovny předlohu tohoto výminečného zákona. Rakousko bachovské a metternichovské je překonáno, zastíněno vaší koaliční československou demokracií. Stará nebožka Austrie by padla jistě na kolena v obdivu nad tou vaší pružnou republikánskou knutou a nad tou vaší demokratickou odhodlaností, vraziti roubík do úst každé oposici a učiniti proletariát psancem v jeho vlastní zemi.

Tiberius Gracchus, tribun římského lidu, kterému patriciové hrozili umlčením ve vlnách Tibery, mohl by u nás znovu opakovati svůj výkřik o "svobodných občanech", kteří "nemají vlasti, poněvadž se toulají bez chleba a bez přístřeší, nemajíce kromě vzduchu a slunečního světla ničeho, co by mohli nazvati svým.

V době, kdy se u nás všude, i ve státní správě, jak to dokazují denně i novinářské zprávy, rozlézá korupce, protekce, nepotism, cynická nepoctivost a chamtivost, snažíte se výminečným zákonem znemožniti každou kritiku, umlčeti každou oposici, zardousiti svobodu slova i tisku.

Máte plná ústa legálnosti a v tomto domě, který má tvořiti zákony z vůle lidu, nastolili jste vládu tmavého zákulisí, vládu ilegální pětky, která cynicky znásilňuje a hanobí veškerý náš politický život a snaží se jej usilovně stabilisovati jako český Kocourkov, o jehož zrevolucionování marně usiloval profesor Masaryk.

Vy, kteří dnes tvoříte zde zákon na ochranu republiky a na ochranu cti presidentovy, sahali jste mu tenkráte na čest tím nejsurovějším způsobem. Vy jste ho nazývali zrádcem, vy jste ho nazývali zaprodancem, vy jste ho honili tak, jako honíte dnes nás tou rozběsněnou vlasteneckou ulicí, vy jste ho vyhazovali z národa, vy jste mu spílali tím nejsprostším způsobem. Jen si otevřete, pane kolego, staré ročníky "Národních Listů", staré ročníky "Šípů", jen se zeptejte svého kolegy Dyka na ten jeho epigram, že filosof je pro ostudu.

My jsme ho bránili proti vaším útokům, my jsme ho volili. Stačí dnes jenom prolistovati tyto vaše vlastní časopisy, aby bylo každému jasno, jaké pokrytectví je skryto v tom vašem dnešním zájmu o ochranu cti presidentovy, právě vámi a vaším tiskem nejvíce hanobené, a jakým podvodem je ten váš bojovný křik o ochranu republiky! Hrajete tu opravdu falešnou hru, nebo-li komedii, stavíte všecky právní pojmy podle svých potřeb na hlavu.

Brání-li se u nás dělníci proti svým vykořisťovatelům, je to podle vašeho názoru jednání ilegální, ale vykořisťují-li kapitalisté dělnictvo, zbavují-li je existence, pak je to legální a vaše státní moc tomu napomáhá celým svým aparátem. Legální systém buržoasie odsoudil před časem Liebknechta a Luxemburgovou do žaláře, aby později s klidným srdcem a bez uzardění osvobodil jejich vrahy.

Je z toho viděti, že zákon má velmi často dvojí tvář: Dobře tu vaši tak zvanou "legálnost" charakterisoval francouzský socialistický spisovatel Renard otázkou: Neslyšel jsi nikdy, že zákon, tato síť na chytání malých, je pavučinou, jedná-li se o velké?

Tak se na tu vaši podařenou legálnost díváme i my komunisté! Je to legálnost, do jaké již dávno před vámi byl až po uši zamilován despotický kardinál Richelieu, který říkával svým přátelům: Vládně-socialistické strany, které pomáhají tuto šibenici stavěti, netuší snad ani, že se samy na ní mohou houpati. Výstrahou by jim měly býti poměry, které po vítězství buržoasie zavládly ve Finsku.

Tam byl k doživotnímu žaláři odsouzen i zakladatel sociálně-demokratické strany finské, starý Eduard Valpas, šéfredaktor ústředního orgánu strany sociálně-demokratické a nadšený obhájce umírněných směrnic Kautského.

On byl odpůrcem komunistů, byl zapřisáhlým nepřítelem revoluce, ale přes to byl měšťáckou justicí odsouzen k doživotnímu žaláři se ztrátou občanských práv.

Vládně-socialistické strany měly by ve vlastním zájmu pamatovati, ze nebývá radno s pány třešně jídati, a před vstupem na toto právní kluziště měly by si vzpomenouti varovného hlasu Havlíčkova: Nechoď, Vašku, s pány na led! Je to ovšem jejich věcí, jak se rozhodnou a jak si na tom kluzišti vlastní nohy polámou. My již dnes neapelujeme na jejich rozum, tak jako neapelujeme na rozum umírajícího kapitalistického světa, který není s to zreorganisovati rozvrácené světové hospodářství a který sbírá poslední síly, aby na záda světového proletariátu napsal aspoň policejním obuškem svůj testament.

Dokončete jen dílo svého zoufalství a své msty, demaskujte úplně svoji lžidemokracii, ukažte celému světu své falešné dokumenty a buďte jisti, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!

Poslední zásvit politického pokrokového liberalismu, poslední paprsek demokracie uhasne v této sněmovně v okamžiku, kdy se tato vaše předloha stane zákonem. To nebude zákon z vůle lidu, to bude vrchnostenská exkomunikace všech občanských práv této republiky. Budova světového kapitalismu stojí dnes na půdě sopečné; o tom není sporu. Den za dnem se na ní objevují nové trhliny.

Kámen za kamenem z ní vypadává. A v jejich bortících se základech rodí se již předpoklady pro nový socialistický řád. Vy se domníváte, že tyto předpoklady lze otráviti muchomůrkou nějakého výminečného zákona, že je lze udusiti kriminálem. Vy chcete dějiny sociálního vývoje stíhati zatykačem, vy chcete několika svými paragrafy suspendovati zákon přírodní?

Přes životy a hroby doléhají k vám z doby marockého konfliktu známá výstražná slova Bebelova: Vy jste to sami přivedli tak daleko, že jest již slyšeti zvonění hran vašemu státnímu a společenskému řádu.

Vy budete kliditi to, co jste sili. Je lží a podvodem, že komunisté ohrožují republiku a že soustavně pracují k jejímu rozvratu! Je lží a podvodem, že vy republiku chráníte!

Komunisté útočí na kapitalistickou nadvládu v republice, na onu nadvládu, která dbá jen svého prospěchu a která je s to jíti za sobeckým a nečistým cílem svým přes všechny zásady lidskosti, přes zříceniny republiky a přes mrtvoly celého národa. Chcete-li doopravdy chrániti republiku, musíte na to jíti trochu jinak, musíte voliti docela jinou cestu, než tu, na kterou jste dnes vešli s obuškem a osidlem.

Vydejte ihned drakonický zákon proti lichvě a zločinné spekulaci, Souhlas a potlesk komunistických poslanců. Vraťte českou půdu ukradenou po Bílé Hoře lidu, který ji vzdělává a kterému ona patří! Setřeste housenky ožírající strom republiky, vyžeňte z ní všechny líné trubce, žijící na účet cizí práce, vyžeňte z ní všechnu marnotratnost, všechen mamon a pýchu! Do žaláře věčného tu uvrhněte nezaměstnanost a bídu! Před státní soud - před soud lidu - žeňte všechnu korupci a protekci, všechno politické čachrářství a lupičství a zabezpečíte stát, zabezpečíte republiku na všechny budoucí, na věčné časy!

Zrození nového socialistického řádu společenského, pánové, nezabráníte. Vy můžete osvobozovací snahy proletariátu sebe krutěji a sebe rafinovaněji pronásledovati jako snahy zločinné, vy můžete jíti v krvavých šlépějích největších katanů lidstva, nic vám to není platno. Uskutečnění nového spravedlivého socialistického řádu společenského, v němž nebude ani pánů, ani otroků, zůstane permanentním cílem dělnické třídy, cílem, kterého bude dosaženo přes všechny vaše dekrety, přes všechny vaše úklady, přes všechny vaše zákazy s veškerou určitostí.

Dělejte, co chcete, zrození nového dne, východu rudého slunce nezabráníte! Souhlas a potlesk poslanců strany komunistické. Ústavní výbor skončil své dílo, koaliční strany je zpečetily, plenum nyní udělá na jeho konci tečku; a ve chvíli, kdy se tak stane, bude demokracie v této zemi zasažena do srdce, bude vyhlazen poslední zbytek politické svobody na této půdě, a státní zásadou se stane nelítostné ubíjení politických odpůrců.

Výkřik spravedlivého hněvu proniká řadami všech svobodomyslných lidí, bouře nejhlubšího rozhořčení a pobouření otřásá massami proletariátu, a jen ta část českého dělnictva, která se dosud nedovedla vymaniti z konvulsí nacionalismu, v úplné neznalosti hrozícího nebezpečí a v úplné osamocenosti stojí bez účasti proti budoucím událostem. Naproti tomu však veškerý německý proletariát tohoto státu vidí jasně před sebou další vývoj a je jednotný ve svém rozhodnutí:

Jednáte jako političtí farmáři, kteří státní parlament sex přerov rychly prachy video za svoji plantáž, ač cítí, že taková država se udrží jenom nejsilnějšími prostředky. Zaslepení nenávistí proti vítězným ideám komunismu, pášete to, co jste dříve sami odsuzovali a proklínali. Obsažná důvodová zpráva, vysvětlující ta ustanovení zákona, jež by přes poctivou snahu po přesnosti výrazu mohla býti vykládána způsobem zákonodárcem neobmýšleným, prokazuje jasně a určitě neudržitelnost tohoto tvrzení. Můžete zastaviti nepohodlný dělnický tisk, ale co vám to prospěje, když nedovedete zastaviti rozklad světového kapitalistického hospodářství, se kterým je nerozlučně spjata vaše dočasná nadvláda. Není však demokracií diskuse, která užívá vědomých a úmyslných nepravd k rozdmychování vášní, ať nacionálních, ať sociálních či náboženských, aby způsobila rozklad a anarchii, při níž končí demokracie a nastupuje nadvláda menšiny nad většinou - jinými spoutana czech casting denisa diktatura. Petr Havel     Bezdomovce vyhnat, nebo tam udělat hezký park, aby tam bezdomovci nebyli?

Jsou to asi ukradení psi, které mají k obědu, ale je to strašné. Mužete tuto smutnou situaci vyřešit? Bezdomovce vyhnat, nebo tam udělat hezký park, aby tam bezdomovci nebyli? Nepište mi prosím že se mám odkázat někam jinam nebo že to je záležitost HMP. Otevřený úřad - Praha 11     Pověřenou osobou je pan Daniel Bernard, tel.: Hřiště Bohúňova Petra Petrová     Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má hřiště u ulic Jažlovická a Bohúňova nějakého správce.

Již druhý víkend sem musela přijet policie, protože to, co se tady děje každý víkend a ve všední dny večer opravdu nemá obdoby.

To hřiště nám byl, jak se říká, čert dlužnej!!! O víkendech bordel, schází se tu mládež, co nesportuje, ale jen vysedává na betonových schodech u hřiště, chlastá, kouří a řve, včera se vozili v nákupním vozíku z nedalekého obchodu Penny.

Nebo naopak parta chlapů v brzkých ranních hodinách v neděli hrají fotbalový turnaj, jejich řev se krásně rozléhá mezi domy a bujará oslava po zápase taky. Jsou lidé, kteří pracují na nočních a přes den se potřebují vyspat, nebo si alespoň o víkendu chtějí užít trochu klidu po namáhavé práci. Přeji Vám krásný den. Petr Havel     Dobrý den, OŽP zaznamenal zvýšený počet stížností na uvedené sportovní hřiště v souvislosti s výskytem skupiny mládeže, která opakovaně porušuje noční klid a neužívá sportoviště k jeho účelům.

MČ Praha 11 požádá v této záležitosti Městkou polici o spolupráci, a to zejména o zvýšení počtu běžných kontrol okrskových strážníků a případně o nekompromisní represivní opatření při porušování návštěvního řádu a právních předpisů.

Uvedené sportovní hřiště je určeno přednostně pro sport nikoliv pro posedávání a konzumaci alkoholu či omamných látek. Křik při hře nelze bohužel nijak postihnout či omezit, proto je hřiště koncipováno v souladu s požadavky a vyjádřením městské hygienické stanice tak, aby protihlukové stěny pohlcovaly a případně odrážely zvuk směrem od obytné zástavby. OŽP děkuje za spolupráci a doufá, že se popsaná situace natolik zlepší, že bude sportoviště ku prospěchu zejména občanům přilehlých domů či jejich dětem.

Výstavba ze dne Jmenovitě by mne zajímalo kdo povolil vjezd těžkotonážním nákl. Tato technika tam nerušeně najíždí od Dále na koho se mám obrátit s náhradou škod, které tímto incidentem byly a budou způsobeny. Dobrý den, v době, kdy se byl na místě pracovník odboru výstavby Hekrova, která byla umístěna stavebním úřadem. Jedná se o novou trafostanice, která bude mít max.

Tato trafostanice musela být na místo přivezena a složena jeřábem. Na stávající kabely VN budou naspojkovány nové kabely VN, které budou vedeny do nové trafostanice. S přátelským pozdravem Ing. Prosím o informaci, kde a kdy je možno získat zvýhodněné lístky do bazénu pro důchodce nad 65 let. Dobrý den, zlevněné plavenky za 11,- Kč pro seniory od 65 let se prodávají každou středu v Křejpského ul. S pozdravem Jana Holubová. Markušova Dana Plišková     SPZ má v depositu. Takové vozidlo by nemělo stát na místní komunikaci a to zejména před služebnou Městské policie a na komunikaci, kde je obtížné parkování.

Dle mého názoru je tam odstaveno skoro rok. Martin Janda, výkon působnosti silničního správního úřadu     OSM se již tímto podnětem v červenci letošního roku zabýval a od Správy služeb hl. Prahy, která má v kompetenci řešení nepojízdných vozidel na celém území HMP, obdržel následující vyjádření: Oprava chodníku Olga Mračková     Dobrý den, bylo by možné opravit stále zvětšující se díru v chodníku vedoucího od ulice Dědinova k ZŠ Pošepného?

Mimochodem už je tam minimálně 20 let. Jelikož předmětný chodník se nachází na pozemku hl. Nová jáma Jar Šalanská     Dobrý den, ráda bych věděla kdo a proč znovu rozkopal sotva zarostlý trávník v Ledvinově ulici před kostelem. Celé léto tam bylo staveniště s obrovskou dírou a opravovalo se prý vodovodní vedení. Sotva trávník po úpravě obrostl docela rekordně rychle , hned tam stálo další rypadlo a udělalo tam novou díru, která je tam doteď.

Může mi to někdo vysvětlit? Dobrý den, k zaslanému dotazu OŽP sděluje, že na Vámi uvedeném místě probíhala od OŽP provedl dne Dotčená plocha musí být samozřejmě uvedena do původního stavu, tzn. Splnění této povinnosti OŽP prověří v nejbližší době při některé z dalších kontrol v předmětné lokalitě. Reakce na odpověď p. Jana Kábrta Alexander Kuzmin     Dobrý den, chtěl reagovat na tuto odpověď na svůj dotaz o chybějící městské infrastruktuře: Jan Kábrt uvedl, že městská část s tím nic dělat nemůže: Obchod Vám městská část zřídit nemůže.

O standardní průchod na zastávku Benkova se městská část trvale zasazuje. Jednoduché a rychlé řešení však znemožňuje zejména stávající majetkoprávní stav předmětného území. Proč MČ Praha 11, která by měla vědět o veškeré situaci v m. To není soud náš. To je neodvolatelný ortel dějin. Nezaměstnanost, bída, drahota a zoufalství rostou závratným tempem ve všech dílech světa a vy je nesmažete ani nejvlastenečtějšími floskulemi. Kapitalismus je tak zdegenerovaný, jeho marasmus je tak strašlivý, že nemůže proletariátu zajistiti ani život antického otroka.

Kapitalistický řád je dnes suchým stromem, který žádného ovoce, žádného chleba pro své otroky již nenese a také neponese. Ten suchý strom se nezazelená, nerozkvete, nevydá plodů, ani kdybyste jej zalili celým mořem proletářské krve. Vy máte v rukou státní moc, krve dělnické máte vy na svědomí dosti Zatím tekla jen krev Rašínova! Vy zde neoperujte žádnými výkřiky. Bubníka , aby zachoval klid. Žádám znovu o klid. Vy máte v rukou státní moc; vy tedy můžete dáti spoutati hladové lidi, ale co je vám to platno, když nedovede spoutati hlad.

Můžete zastaviti nepohodlný dělnický tisk, ale co vám to prospěje, když nedovedete zastaviti rozklad světového kapitalistického hospodářství, se kterým je nerozlučně spjata vaše dočasná nadvláda. Můžete mobilisovati žalářníky a policisty, ale jaký prospěch vám z toho vyplyne, když nemůžete provésti mobilisaci naší ochromené výroby, obchodní a hospodářské nemohoucnosti.

Vy můžete odstraniti poroty, ale porotní soud dějin, pánové, neodstraníte. Zaslepení nenávistí proti vítězným ideám komunismu, pášete to, co jste dříve sami odsuzovali a proklínali. Octli jste se na scestí, které vede do propasti.

Bloudíte v temnotách, ze kterých není návratu, v temnotách, které budou věčnou hanbou českého jména, toho jména, jež bylo poctivé a slavné i tenkráte, když mokvalo krví kacířskou a když bylo provázeno kletbou usurpátorů světských i církevních. Vy dnes oživujete nové dragonády, nové křižácké výpravy, nové slidičství proti nepohodlným myšlenkám a nové znásilňování práv a svobod lidských. Proti přirozeným právům člověka stavíte svoje výminečné zákony. Chcete zachrániti svoje výsady a proto zrazujete svoji vlastní minulost, zrazujete své vlastní přísahy a sliby, zrazujete a zapíráte vše, co lidem v této zemi bývalo kdysi svato, místo abyste uskutečnili ty ideály českých bratří jdoucích poctivě za heslem "Žádný žádnému nebudiž poddán", snažíte se utužiti pouta poddanství a překonati v tomto ohledu všecky středověké vrchnosti s jejich copatými justiciáry a surovými dráby.

Pod záminkou upevnění státu snažíte se upevniti svoji nespravedlivě uchvácenou a proto také neudržitelnou třídní nadvládu. Když tak neustále horujete o tom upevňování státu, pak snad nebude na škodu, uvedu-li vám na paměť, co napsal Karel Havlíček ve "Slovanu" dne 1.

Na všech stranách pociťuje, že státní zřízení není k jeho prospěchu, nýbrž všude jen k jeho škodě a že jen tenkráte by on sám mohl ze státního zřízení užitek míti, kdyby se odhodlal s vlky výti a na útraty ostatních utištěných svůj vlastní prospěch vyhledávati.

Tak se konečně musí ve veliké části občanů zroditi onen nepřirozený cit, který stát za svého nepřítele a škůdce považuje a který jest zcela protivny citu svobodného občana, jenž musí cítiti lásku a vděčnost ke svému státu, poněvadž se v něm cítí šťasten a spokojen, poněvadž vidí, že státní zřízení jsou k jeho prospěchu, a ne pak on k prospěchu státu.

Až posavad nejeví se nám stát skoro jinak než jako nucená společnost, ve které mnozí obtíže nesou proto, aby malý počet dobře a vesele mohl žíti".

To platí o Rusku! Pánové, dovolte, abych mohl pokračovati, myslím, když již jste odtud vyvlékli celou řadu mých kolegů, že alespoň řečníku naší strany dovolíte v této "demokratické sněmovně" svobodu slova. Havlíček přece nebyl "moskevským agentem", on byl velmi žhavým českým národovcem, a vy ho nazýváte brixenským mučedníkem.

Ale dnes by Havlíčka v jeho osvobozené vlasti za taková bohaprázdná slova nemilosrdně zavřeli Výborně! Vždyť ta jeho kritika státu a státního zřízení, ta jeho zmínka o "nucené společnosti", ta přiléhá jakoby ulil na ty dnešní poměry v Československé republice A v Rusku více! To je to jediné, co zde pokřikujete, pane kolego To vás pálí, poněvadž náležíte k tomu malému počtu, který tu dobře a vesele žije na útraty jiných. Uspořádejte jen lidové hlasování o tom, kolik občanů cítí se dnes v této republice opravdu svobodnými, šťastnými a spokojenými!

A kolik v Rusku? Myslím, že to není důstojné universitního profesora, aby takovým způsobem vyrušoval svého kolegu. Pane kolego, já Havlíčka znám lépe než vy. Já bych vám mohl dávati hodiny z Havlíčka. Uvidíte, jak bude zníti odpověď zdrcující většiny obyvatelstva, uvidíte, jak malá hrstka šťastných a silných jedinců vám potvrdí, že státní zřízení jsou k jejich prospěchu.

Vám to ovšem není tajno, vy se proto každého lidového hlasování bojíte, vy každé volby do nekonečna odkládáte, vy se proti občanským právům v tomto státě pospícháte zabarikádovati a zabedniti výminečným zákonem, namířeným proti všem, kdož s takovou vaší státní péčí a státotvorností nechtějí býti spokojeni. Bude to tedy zákon, který veškerý politický život ve státě učiní fraškou a který znamená zhanobení všech ideí demokratických a republikánských.

Již roku byli jste s republikánskou demokracií tak daleko, že vám v časopise "Havlíček" mohl vyčísti předák Volné Myšlenky Julius Myslík - žádný komunista - toto: Pod tímto strašákem zachází se u nás čím dále tím více do praktik, které odpovídají předválečným poměrům rakouským, ale které jsou hanbou, zejména pro republiku Československou.

To je doslovný citát z "Havlíčka". Od těch dob jste ovšem ve svém zpátečnictví a despotismu ještě značně pokročili, jak dokazuje odvaha, se kterou jste vnesli do sněmovny předlohu tohoto výminečného zákona. Rakousko bachovské a metternichovské je překonáno, zastíněno vaší koaliční československou demokracií. Stará nebožka Austrie by padla jistě na kolena v obdivu nad tou vaší pružnou republikánskou knutou a nad tou vaší demokratickou odhodlaností, vraziti roubík do úst každé oposici a učiniti proletariát psancem v jeho vlastní zemi.

Tiberius Gracchus, tribun římského lidu, kterému patriciové hrozili umlčením ve vlnách Tibery, mohl by u nás znovu opakovati svůj výkřik o "svobodných občanech", kteří "nemají vlasti, poněvadž se toulají bez chleba a bez přístřeší, nemajíce kromě vzduchu a slunečního světla ničeho, co by mohli nazvati svým. V době, kdy se u nás všude, i ve státní správě, jak to dokazují denně i novinářské zprávy, rozlézá korupce, protekce, nepotism, cynická nepoctivost a chamtivost, snažíte se výminečným zákonem znemožniti každou kritiku, umlčeti každou oposici, zardousiti svobodu slova i tisku.

Máte plná ústa legálnosti a v tomto domě, který má tvořiti zákony z vůle lidu, nastolili jste vládu tmavého zákulisí, vládu ilegální pětky, která cynicky znásilňuje a hanobí veškerý náš politický život a snaží se jej usilovně stabilisovati jako český Kocourkov, o jehož zrevolucionování marně usiloval profesor Masaryk.

Vy, kteří dnes tvoříte zde zákon na ochranu republiky a na ochranu cti presidentovy, sahali jste mu tenkráte na čest tím nejsurovějším způsobem.

Vy jste ho nazývali zrádcem, vy jste ho nazývali zaprodancem, vy jste ho honili tak, jako honíte dnes nás tou rozběsněnou vlasteneckou ulicí, vy jste ho vyhazovali z národa, vy jste mu spílali tím nejsprostším způsobem. Jen si otevřete, pane kolego, staré ročníky "Národních Listů", staré ročníky "Šípů", jen se zeptejte svého kolegy Dyka na ten jeho epigram, že filosof je pro ostudu.

My jsme ho bránili proti vaším útokům, my jsme ho volili. Stačí dnes jenom prolistovati tyto vaše vlastní časopisy, aby bylo každému jasno, jaké pokrytectví je skryto v tom vašem dnešním zájmu o ochranu cti presidentovy, právě vámi a vaším tiskem nejvíce hanobené, a jakým podvodem je ten váš bojovný křik o ochranu republiky! Hrajete tu opravdu falešnou hru, nebo-li komedii, stavíte všecky právní pojmy podle svých potřeb na hlavu. Brání-li se u nás dělníci proti svým vykořisťovatelům, je to podle vašeho názoru jednání ilegální, ale vykořisťují-li kapitalisté dělnictvo, zbavují-li je existence, pak je to legální a vaše státní moc tomu napomáhá celým svým aparátem.

Legální systém buržoasie odsoudil před časem Liebknechta a Luxemburgovou do žaláře, aby později s klidným srdcem a bez uzardění osvobodil jejich vrahy. Je z toho viděti, že zákon má velmi často dvojí tvář: Dobře tu vaši tak zvanou "legálnost" charakterisoval francouzský socialistický spisovatel Renard otázkou: Neslyšel jsi nikdy, že zákon, tato síť na chytání malých, je pavučinou, jedná-li se o velké? Tak se na tu vaši podařenou legálnost díváme i my komunisté! Je to legálnost, do jaké již dávno před vámi byl až po uši zamilován despotický kardinál Richelieu, který říkával svým přátelům: Vládně-socialistické strany, které pomáhají tuto šibenici stavěti, netuší snad ani, že se samy na ní mohou houpati.

Výstrahou by jim měly býti poměry, které po vítězství buržoasie zavládly ve Finsku. Tam byl k doživotnímu žaláři odsouzen i zakladatel sociálně-demokratické strany finské, starý Eduard Valpas, šéfredaktor ústředního orgánu strany sociálně-demokratické a nadšený obhájce umírněných směrnic Kautského.

On byl odpůrcem komunistů, byl zapřisáhlým nepřítelem revoluce, ale přes to byl měšťáckou justicí odsouzen k doživotnímu žaláři se ztrátou občanských práv. Vládně-socialistické strany měly by ve vlastním zájmu pamatovati, ze nebývá radno s pány třešně jídati, a před vstupem na toto právní kluziště měly by si vzpomenouti varovného hlasu Havlíčkova: Nechoď, Vašku, s pány na led!

Je to ovšem jejich věcí, jak se rozhodnou a jak si na tom kluzišti vlastní nohy polámou. My již dnes neapelujeme na jejich rozum, tak jako neapelujeme na rozum umírajícího kapitalistického světa, který není s to zreorganisovati rozvrácené světové hospodářství a který sbírá poslední síly, aby na záda světového proletariátu napsal aspoň policejním obuškem svůj testament.

Dokončete jen dílo svého zoufalství a své msty, demaskujte úplně svoji lžidemokracii, ukažte celému světu své falešné dokumenty a buďte jisti, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá! Poslední zásvit politického pokrokového liberalismu, poslední paprsek demokracie uhasne v této sněmovně v okamžiku, kdy se tato vaše předloha stane zákonem.

To nebude zákon z vůle lidu, to bude vrchnostenská exkomunikace všech občanských práv této republiky. Budova světového kapitalismu stojí dnes na půdě sopečné; o tom není sporu.

Den za dnem se na ní objevují nové trhliny. Kámen za kamenem z ní vypadává. A v jejich bortících se základech rodí se již předpoklady pro nový socialistický řád. Vy se domníváte, že tyto předpoklady lze otráviti muchomůrkou nějakého výminečného zákona, že je lze udusiti kriminálem.

Vy chcete dějiny sociálního vývoje stíhati zatykačem, vy chcete několika svými paragrafy suspendovati zákon přírodní? Přes životy a hroby doléhají k vám z doby marockého konfliktu známá výstražná slova Bebelova: Vy jste to sami přivedli tak daleko, že jest již slyšeti zvonění hran vašemu státnímu a společenskému řádu.

Vy budete kliditi to, co jste sili. Je lží a podvodem, že komunisté ohrožují republiku a že soustavně pracují k jejímu rozvratu! Je lží a podvodem, že vy republiku chráníte! Komunisté útočí na kapitalistickou nadvládu v republice, na onu nadvládu, která dbá jen svého prospěchu a která je s to jíti za sobeckým a nečistým cílem svým přes všechny zásady lidskosti, přes zříceniny republiky a přes mrtvoly celého národa.

Chcete-li doopravdy chrániti republiku, musíte na to jíti trochu jinak, musíte voliti docela jinou cestu, než tu, na kterou jste dnes vešli s obuškem a osidlem. Vydejte ihned drakonický zákon proti lichvě a zločinné spekulaci, Souhlas a potlesk komunistických poslanců. Vraťte českou půdu ukradenou po Bílé Hoře lidu, který ji vzdělává a kterému ona patří! Setřeste housenky ožírající strom republiky, vyžeňte z ní všechny líné trubce, žijící na účet cizí práce, vyžeňte z ní všechnu marnotratnost, všechen mamon a pýchu!

Do žaláře věčného tu uvrhněte nezaměstnanost a bídu! Před státní soud - před soud lidu - žeňte všechnu korupci a protekci, všechno politické čachrářství a lupičství a zabezpečíte stát, zabezpečíte republiku na všechny budoucí, na věčné časy! Zrození nového socialistického řádu společenského, pánové, nezabráníte. Vy můžete osvobozovací snahy proletariátu sebe krutěji a sebe rafinovaněji pronásledovati jako snahy zločinné, vy můžete jíti v krvavých šlépějích největších katanů lidstva, nic vám to není platno.

Uskutečnění nového spravedlivého socialistického řádu společenského, v němž nebude ani pánů, ani otroků, zůstane permanentním cílem dělnické třídy, cílem, kterého bude dosaženo přes všechny vaše dekrety, přes všechny vaše úklady, přes všechny vaše zákazy s veškerou určitostí.

Dělejte, co chcete, zrození nového dne, východu rudého slunce nezabráníte! Souhlas a potlesk poslanců strany komunistické. Ústavní výbor skončil své dílo, koaliční strany je zpečetily, plenum nyní udělá na jeho konci tečku; a ve chvíli, kdy se tak stane, bude demokracie v této zemi zasažena do srdce, bude vyhlazen poslední zbytek politické svobody na této půdě, a státní zásadou se stane nelítostné ubíjení politických odpůrců.

Výkřik spravedlivého hněvu proniká řadami všech svobodomyslných lidí, bouře nejhlubšího rozhořčení a pobouření otřásá massami proletariátu, a jen ta část českého dělnictva, která se dosud nedovedla vymaniti z konvulsí nacionalismu, v úplné neznalosti hrozícího nebezpečí a v úplné osamocenosti stojí bez účasti proti budoucím událostem. Naproti tomu však veškerý německý proletariát tohoto státu vidí jasně před sebou další vývoj a je jednotný ve svém rozhodnutí: I když se stane zákonem, i když nás její drakonická tvrdost stihne v našich dalších bojích sebe nemilosrdněji, budeme bojovati proti této předloze dále a vytrváme tak dlouho, až bude náš politický život očištěn od této hanebné skvrny a až bude odstraněno zneuctění, jehož se nám dostalo.

To je naše pevné rozhodnutí, za nímž stojíme všichni svojí ctí, pro něž nám žádná sázka, žádná oběť sebe těžší není příliš veliká. Koaliční strany se snaží dáti předloze smysl co nejnevinnější.

Vyličují věc tak, jako by nešlo o nic jiného, než o ochranu republikánských zřízení státních a o upevnění demokratických zásad ústavních. Ve skutečnosti však samy podrývají půdu, na níž stojí, samy otřásají základními sloupy ústavního života a uvádějí je v kolísání. Jak uboze bylo dosud postaráno o demokracii v tomto státě, která činila rozdíl mezi občany první a druhé třídy, která oněm dala plnou měrou občanská práva a svobody, těmto naproti tomu stanovila jen skoupou dávku, která ze všech slibů svobody uskutečnila jen malý zlomek a jen polovici obyvatelstva dovolila účast na tomto zlomku, která nejen nehodila přes palubu inventář starorakouského absolutismu, nýbrž jej naopak chtivě vtělila do ústavy a tak se velmi těžce prohřešila proti duchu národní revoluce, která slibovala úplné přerušení tradic starého Rakouska.

Jak uboze dopadly ve skutečnosti všechny ty sliby, jimiž byl český národ v radostném revolučním opojení ošálen. Kde zůstalo uskutečnění garančních projevů, jež právně závazně učinil president Masaryk , ministr Beneš a Štefánik v prohlášení ze dne Kde zůstalo uznání zásad Lincolnových o právech lidských a občanských, které byly převzaty v tomto prohlášení pro ústavu tohoto státu? Kde zůstalo provedení slibů o svobodě ohlášených ve slavnostním úvodě k ústavní listině? Staré reakční zákony byly nám zachovány, potom jako dříve je každé naše slovo kontrolováno státním zástupcem, policistou a četníkem.

V tomto státě se nezměnilo nic, starý zákon jen změnil svého pána.

EROTICKE VIDEA WWW PORNHUB CZ

: Spoutana czech casting denisa

RYCHLY PRACHY ZDARMA SPOLEČNÁ MASTURBACE Amatéři com sally sez
Sex rychle czech casting monika Chce jí vyraziti všechnu zbraň z rukou, zbaviti tisku, zbaviti svobody slova a práva shromažďovacího, práva na stávku, práva na lidové soudnictví a vydati ji úplně bezbrannou v ruce kapitalistických násilníků, ozbrojených až po zuby. Vážený pane Kuzmine, městská část Swingers praha sex prace 11 nemá žádnou účinnou legální pravomoc, jak soukromé investory k realizaci kvalitních urbanistických souborů donutit. Ale váš vyminečný zákon, tato ostuda českých dějin, dokazuje, že vás ani krvavé stopy neodstrašují. Na stávající kabely VN budou naspojkovány nové kabely VN, které budou vedeny do nové trafostanice. Jen si otevřete, pane kolego, staré ročníky "Národních Listů", staré ročníky "Šípů", jen se zeptejte svého kolegy Dyka na ten jeho epigram, že filosof je pro ostudu. Tak tedy mluvil Spoutana czech casting denisa před 30 roky ve vídeňském parlamentě a dnes po 30 letech vy, pánové z vládní koalice, chcete v republikánské sněmovně sankcionovat to, co Masarykdnes president tohoto státu, prohlašoval za absurdnost a co zatracoval jako ryze policejní libovůli ve starém monarchistickém Rakousku. Dobrý den, k zaslanému dotazu OŽP sděluje, že na Vámi uvedeném místě probíhala od
Zarostle kundy domaci videa 858

Sexy skolacky lízání kundy

Zvraceny cz gay mladi kluci